16 محصول
 • پریز پنج خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  67,990 تومان
 • پریز پنج خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  83,440 تومان
 • پریز چهار خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  58,800 تومان
 • پریز چهار خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  74,150 تومان
 • پریز چهارخانه با محافظ ایمنی با کابل 1.8 متری (صنعتی و خانگی)

  57,830 تومان
 • پریز چهارخانه با محافظ ایمنی بدون کابل (صنعتی و خانگی)

  46,000 تومان
 • پریز سه خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  49,500 تومان
 • پریز سه خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  64,960 تومان
 • پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1.8 متری (صنعتی و خانگی)

  50,100 تومان
 • پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3.8 متری (صنعتی و خانگی)

  61,800 تومان
 • پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل (صنعتی و خانگی)

  38,400 تومان
 • چهارخانه کارا با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  61,400 تومان
 • چهارخانه کارا با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  76,830 تومان
 • سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار

  32,032 تومان