16 محصول
 • پریز پنج خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  78,190 تومان
 • پریز پنج خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  91,780 تومان
 • پریز چهار خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  67,600 تومان
 • پریز چهار خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  81,560 تومان
 • پریز چهارخانه با محافظ ایمنی با کابل 1.8 متری (صنعتی و خانگی)

  63,600 تومان
 • پریز چهارخانه با محافظ ایمنی بدون کابل (صنعتی و خانگی)

  49,220 تومان
 • پریز سه خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  56,900 تومان
 • پریز سه خانه ART با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  71,450 تومان
 • پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1.8 متری (صنعتی و خانگی)

  55,100 تومان
 • پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3.8 متری (صنعتی و خانگی)

  67,980 تومان
 • پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل (صنعتی و خانگی)

  41,000 تومان
 • چهارخانه کارا با کلید دو قطبی (کابل 1.8 متری)

  61,400 تومان
 • چهارخانه کارا با کلید دو قطبی (کابل 3.8 متری)

  76,830 تومان
 • سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار

  35,870 تومان